[[tr]]Biz kimiz? [[en]]Who are we? [[de]]Wer sind wir?

[[tr]]Üretim gücü ile perakendeyi inovatif teknolojiler ile birleştiriyoruz. [[en]]We combine manufacturing power with retail through innovative technologies. [[de]]Wir kombinieren Produktionskraft mit Einzelhandel durch innovative Technologien.

[[tr]]İstanbul’da 1994 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Mega-Teks, 2015 Yılında Zonguldak’da ikinci üretim tesisini kurarak pazarda önemli bir oyuncu haline gelmeyi başarmıştır. 2018 yılı sonrasında iç pazarın yanı sıra yurt dışından gelen taleplerle birlikte büyümesini sürdüren Mega-Teks 2020 yılının Mayıs Ayında Batman’da üçüncü üretim tesisini kurmuştur. Mega-Teks, bugün İstanbul, Zonguldak ve Batman olmak üzere 3 ayrı şehirde Türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip erkek iç giyim üretim tesisidir. Erkek iç giyim üretiminde uzmanlaşan firmamız, Ulusal ve Uluslararası Markalarla tedarik işbirliği sağlamaktadır. [[en]]Mega-Teks, which started its production activities in Istanbul in 1994, became a significant player in the market by establishing its second production facility in Zonguldak in 2015. After 2018, Mega-Teks continued its growth with demands from abroad in addition to the domestic market, and established its third production facility in Batman in May 2020. Today, Mega-Teks has the largest capacity men's underwear production facility in Turkey, located in three different cities: Istanbul, Zonguldak, and Batman. Specializing in men's underwear production, our company provides supply cooperation with national and international brands. [[de]]Mega-Teks, das 1994 seine Produktionstätigkeiten in Istanbul begann, wurde 2015 durch die Errichtung seiner zweiten Produktionsstätte in Zonguldak zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt. Nach 2018 setzte Mega-Teks sein Wachstum mit der Nachfrage aus dem Ausland neben dem Binnenmarkt fort und errichtete im Mai 2020 seine dritte Produktionsstätte in Batman. Heute verfügt Mega-Teks über die größte Kapazität für die Produktion von Herrenunterwäsche in der Türkei, verteilt auf drei verschiedene Städte: Istanbul, Zonguldak und Batman. Unsere Firma, die sich auf die Produktion von Herrenunterwäsche spezialisiert hat, bietet Lieferkooperationen mit nationalen und internationalen Marken an.

[[tr]]BÜYÜYEN İHRACAT VE TEKNOLOJİ ALT YAPISI [[en]]GROWING EXPORT AND TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE [[de]]WACHSENDER EXPORT UND TECHNOLOGIE-INFRASTRUKTUR

[[tr]]Uluslararası Kalite sertifikaları’na sahip üretim tesislerimiz, Uluslararası Markalarla işbirliğini 2018 yılı itibariyle hızlandırmış, 2020 sonu itibariyle toplam ciro içerisindeki ihracatın payını %60 seviyesine ulaşmıştır. Tedarik Zincir Yönetiminde (SCM), sürekli akış modeliyle faaliyetlerine devam eden Mega-Teks, teknoloji ve ileri seviye ERP alt yapısıyla uçtan uca Tedarik Zinciri Yönetimi ile çalışmaktadır. [[en]]Our production facilities with international quality certifications have accelerated their collaboration with international brands since 2018, reaching 60% of total revenue from exports by the end of 2020. In Supply Chain Management (SCM), Mega-Teks continues its activities with a continuous flow model, working with end-to-end Supply Chain Management through advanced technology and ERP infrastructure. [[de]]Unsere Produktionsstätten mit internationalen Qualitätszertifikaten haben ihre Zusammenarbeit mit internationalen Marken seit 2018 beschleunigt und bis Ende 2020 60% des Gesamtumsatzes aus Exporten erreicht. Im Supply Chain Management (SCM) setzt Mega-Teks seine Aktivitäten mit einem kontinuierlichen Flussmodell fort und arbeitet mit einer fortschrittlichen Technologie- und ERP-Infrastruktur an einer End-to-End-Supply-Chain-Management.

[[tr]]ONLINE PERAKENDE FITENON.COM [[en]]ONLINE RETAIL FITENON.COM [[de]]ONLINE EINZELHANDEL FITENON.COM

[[tr]]FITENON, sürdürülebilir ve rahat giyime yönelik artan tüketici eğilimleri bağlamında basic giyim olarak Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen markası olma hedefiyle devam etmektedir. FITENON, erişilebilir fiyatlarla, yüksek kaliteli fonksiyonel giyim ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Faaliyetlerini Türkiye, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan ve Slovakya’da göstermektedir. Ekibi, güçlü bir girişimci zihniyete sahiptir ve ürün ve yaratıcı tasarım, pazarlama ve satış, tedarik zinciri ve mükemmel müşteri hizmetleri alanlarında uzmanlaşmış üst düzey profesyonellerden oluşmaktadır. [[en]]FITENON continues with the aim of becoming a leading brand in Europe and Turkey in basic clothing, in the context of increasing consumer trends towards sustainable and comfortable clothing. FITENON offers a range of high-quality functional clothing products at accessible prices. It operates in Turkey, Germany, France, Czech Republic, Austria, Hungary, and Slovakia. Its team has a strong entrepreneurial mindset and consists of top-level professionals specialized in product and creative design, marketing and sales, supply chain, and excellent customer service. [[de]]FITENON verfolgt das Ziel, eine führende Marke in Europa und der Türkei im Bereich Basic-Kleidung zu werden, im Kontext zunehmender Verbrauchertrends hin zu nachhaltiger und bequemer Kleidung. FITENON bietet eine Palette hochwertiger funktioneller Bekleidungsprodukte zu erschwinglichen Preisen an. Es ist in der Türkei, Deutschland, Frankreich, der Tschechischen Republik, Österreich, Ungarn und der Slowakei tätig. Das Team hat eine starke unternehmerische Denkweise und besteht aus Top-Profis, die sich auf Produkt- und Kreativdesign, Marketing und Vertrieb, Lieferkette und exzellenten Kundenservice spezialisiert haben.

[[tr]]Üretim Kapasitesi ve Teknolojiye Yatırımı MEGA-TEKS Başarısının Anahtarıdır. [[en]]Production Capacity and Investment in Technology are the Keys to MEGA-TEKS' Success. [[de]]Produktionskapazität und Investitionen in Technologie sind der Schlüssel zum Erfolg von MEGA-TEKS.

[[tr]]1994 yılında Mega-Teks Tekstil’i kuran Şenel Vurucu, erkek iç giyim üretimi konusunda uzmanlaşmış ve hedefini Avrupa’nın en büyük ve yenilikçi iç giyim firması olmak olarak belirlemiştir. Yaptığı işte en iyisi olma hedefiyle yola çıkan Vurucu, bugün Türkiye’nin en büyük erkek boxer üreticisi durumundadır. [[en]]Şenel Vurucu, who founded Mega-Teks Textile in 1994, specialized in men's underwear production and set his goal to become the largest and most innovative underwear company in Europe. Starting with the aim of being the best in his field, Vurucu is now the largest men's boxer manufacturer in Turkey. [[de]]Şenel Vurucu, der 1994 Mega-Teks Textile gründete, spezialisierte sich auf die Produktion von Herrenunterwäsche und setzte sich das Ziel, das größte und innovativste Unterwäscheunternehmen in Europa zu werden. Mit dem Ziel, der Beste in seinem Bereich zu sein, ist Vurucu heute der größte Herrenboxer-Hersteller in der Türkei.

[[tr]]Megateks ile ilgili gelişmelerden haberdar olun! [[en]]Stay informed about developments related to Megateks! [[de]]Bleiben Sie über Entwicklungen bei Megateks auf dem Laufenden!