[[tr]]İç giyim üretiminde Türkiye'nin en büyük kapasitesi. [[en]]The largest production capacity in Turkey's underwear industry. [[de]]Die größte Produktionskapazität in der türkischen Unterwäscheindustrie.

[[tr]]Yüksek standartlar ve 30 milyon adet yıllık kapasite ile dünya markalarına üretim.[[en]]Production for global brands with high standards and an annual capacity of 30 million units.[[de]]Produktion für Weltmarken mit hohen Standards und einer jährlichen Kapazität von 30 Millionen Einheiten.

[[tr]]Markalaşma ve Perakende Faaliyetleri[[en]]Branding and Retail Activities[[de]]Markenbildung und Einzelhandelsaktivitäten

[[tr]]Fitenon markası çok kanallı satış stratejisi ile; E-Ticaret, E-İhracat, Fiziksel Perakende alanlarında faaliyetlerini oluşturmaktadır.[[en]]With a multi-channel sales strategy, the Fitenon brand operates in the fields of E-Commerce, E-Export, and Physical Retail.[[de]]Mit einer Multi-Channel-Vertriebsstrategie operiert die Marke Fitenon in den Bereichen E-Commerce, E-Export und stationärer Einzelhandel.

[[tr]]140 milyon tüketici[[en]]140 million consumers[[de]]140 Millionen Verbraucher

[[tr]]Pazar Hedefi (Almanya, Fransa, Çekya, Avusturya olmak üzere EU ülkeleri)[[en]]Market Target (EU countries including Germany, France, Czechia, Austria)[[de]]Marktziel (EU-Länder einschließlich Deutschland, Frankreich, Tschechien, Österreich)

[[tr]]Veri teknolojileri[[en]]Data Technologies[[de]]Daten Technologien

[[tr]]Satınalma davranışları ve müşteri verilerini analizine göre inovatif stratejik planlama.[[en]]Innovative strategic planning based on the analysis of purchasing behaviors and customer data.[[de]]Innovative strategische Planung basierend auf der Analyse von Kaufverhalten und Kundendaten.
Basic Fashion
[[tr]]Türkiye Online Shop[[en]]Turkey Online Shop[[de]]Türkei Online-Shop
[[tr]]Avrupa Online Shop[[en]]Europe Online Shop[[de]]Europa Online-Shop
[[tr]]Avrupa Fiziksel Perakende[[en]]Europe Physical Retail[[de]]Europa stationärer Einzelhandel
[[tr]]Türkiye Fiziksel Perakende[[en]]Turkey Physical Retail[[de]]Türkei stationärer Einzelhandel

[[tr]]Yatırımlarımız büyüyerek devam etmektedir.[[en]]Our investments are continuing to grow.[[de]]Unsere Investitionen wachsen weiter.

[[tr]]30 milyon adet Yıllık Kapasite[[en]]30 million units Annual Capacity[[de]]30 Millionen Einheiten Jahreskapazität

[[tr]]9500 m² Fabrika[[en]]9500 m² Factory[[de]]9500 m² Fabrik

[[tr]]900+ Çalışan[[en]]900+ Employees[[de]]900+ Mitarbeiter

[[tr]]Stratejik Üretim[[en]]Strategic Production[[de]]Strategische Produktion

[[tr]]İhracat gücümüzün kaynağı üretim stratejilerimizdir.[[en]]The source of our export strength is our production strategies.[[de]]Die Quelle unserer Exportstärke sind unsere Produktionsstrategien.

[[tr]]Her başarılı işletmenin bir planı vardır ve gelecekte nereye gideceğini bilir. Hedefler, hedef tarihler ve bir amaç içeren bir plan belirlemek, bir işe başlamadan önce sonlandırılmalıdır. [[en]]Every successful business has a plan and knows where it is headed in the future. Setting a plan that includes goals, target dates, and a purpose should be completed before starting a business. [[de]]Jedes erfolgreiche Unternehmen hat einen Plan und weiß, wohin es in der Zukunft geht. Das Festlegen eines Plans, der Ziele, Zieltermine und einen Zweck enthält, sollte abgeschlossen sein, bevor man ein Geschäft beginnt.

[[tr]]Stratejik Planlama [[en]]Strategic Planning [[de]]Strategische Planung

[[tr]]Kalite kontrol (QC), bir işletmenin ürün kalitesinin korunmasını veya iyileştirilmesini sağlamaya çalıştığı bir süreçtir. Kalite kontrol, şirketin yönetimin ve çalışanların mükemmellik için çabaladığı bir ortam yaratmasını gerektirir. Bu, personeli eğiterek, ürün kalitesi için ölçütler oluşturarak ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları kontrol etmek için ürünleri test ederek yapılır. [[en]]Quality control (QC) is a process by which a business seeks to ensure or improve product quality. Quality control requires the company to create an environment in which both management and employees strive for excellence. This is done by training personnel, establishing criteria for product quality, and testing products to check for statistically significant differences. [[de]]Qualitätskontrolle (QC) ist ein Prozess, durch den ein Unternehmen die Produktqualität sicherstellen oder verbessern will. Die Qualitätskontrolle erfordert, dass das Unternehmen ein Umfeld schafft, in dem sowohl das Management als auch die Mitarbeiter nach Exzellenz streben. Dies geschieht durch die Schulung des Personals, die Festlegung von Kriterien für die Produktqualität und die Prüfung von Produkten, um statistisch signifikante Unterschiede zu überprüfen.

[[tr]]Üretim Yönetimi; çizelgeleme, tasarım mühendisliği, envanter yönetimi ve üretimde maliyet kontrolünde etkili karar verme için bilgileri merkezileştirmek, entegre etmek ve işlemek için tasarlanmıştır. Bileşen malzemelerinin gelişini makine ve iş gücü mevcudiyeti ile koordine etmek için gerçek zamanlı verileri kullanarak ayrıntılı üretim programları oluşturabilen bilgisayar tabanlı bir sistemdir.[[en]]Production Management is designed to centralize, integrate, and process information for effective decision-making in scheduling, design engineering, inventory management, and cost control in production. It is a computer-based system capable of creating detailed production schedules using real-time data to coordinate the arrival of component materials with the availability of machinery and labor.[[de]]Produktionsmanagement ist darauf ausgelegt, Informationen für effektive Entscheidungen bei der Planung, Konstruktion, Bestandsverwaltung und Kostenkontrolle in der Produktion zu zentralisieren, zu integrieren und zu verarbeiten. Es handelt sich um ein computergestütztes System, das in der Lage ist, detaillierte Produktionspläne unter Verwendung von Echtzeitdaten zu erstellen, um die Ankunft von Komponentenmaterialien mit der Verfügbarkeit von Maschinen und Arbeitskräften zu koordinieren.

[[tr]]Tedarik zinciri yönetimi, mal ve hizmet akışının yönetimidir ve ham maddeleri nihai ürüne dönüştüren tüm süreçleri içerir. Müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak ve pazarda rekabet avantajı elde etmek için bir işletmenin arz yönlü faaliyetlerinin aktif olarak düzenlenmesini içerir.[[en]]Supply chain management is the management of the flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final products. It involves actively organizing a business's supply-side activities to maximize customer value and gain a competitive advantage in the market.[[de]]Das Lieferkettenmanagement ist die Verwaltung des Flusses von Waren und Dienstleistungen und umfasst alle Prozesse, die Rohstoffe in Endprodukte umwandeln. Es beinhaltet die aktive Organisation der Aktivitäten auf der Beschaffungsseite eines Unternehmens, um den Kundenwert zu maximieren und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erzielen.

[[tr]]Tedarik Yönetim Sistemi [[en]]Supply Management System [[de]]Liefermanagementsystem